Friday, May 21, 2010

Dnešní svět v pravdivé podobě

Trilateral Commission co-founder says infighting amongst elite, combined with awakening of humanity worldwide, is hampering move towards one world government

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
Wednesday, May 19, 2010

At a recent Council on Foreign Relations speech in Montreal, co-founder with David Rockefeller of the Trilateral Commission and regular Bilderberg attendee Zbigniew Brzezinski warned that a “global political awakening,” in combination with infighting amongst the elite, was threatening to derail the move towards a one world government.

Brzezinski explained that global political leadership had become “much more diversified unlike what it was until relatively recently,” noting the rise of China as a geopolitical power, and that global leadership in the context of the G20 was “lacking internal unity with many of its members in bilateral antagonisms.”

In other words, the global elite is infighting amongst itself and this is hampering efforts to rescue the agenda for global government, which seems to be failing on almost every front.

Brzezinski then explained another significant factor in that, “For the first time in all of human history mankind is politically awakened – that’s a total new reality – it has not been so for most of human history.”

Watch the clip.Brzezinski continued, “The whole world has become politically awakened,” adding that all over the world people were aware of what was happening politically and were “consciously aware of global inequities, inequalities, lack of respect, exploitation.”

“Mankind is now politically awakened and stirring,” said Brzezinski, adding that this in combination with a fractured elite “makes it a much more difficult context for any major power, including currently the leading world power, the United States.”

During a subsequent question and answer session, Brzezinski was asked if he thought another organization should replace the United Nations as the de facto “one world government,” to which Brzezinski responded, “There should be such an organization,” before pointing out that the UN was not it in its current role.

(ARTICLE CONTINUES BELOW)As the text at the end of the video makes clear, Brzezinski’s admission that humanity has undergone a political awakening is not a positive development in the eyes of the elite.

In his 1970 book Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, Brzezinski wrote the following.

“The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.”

The “elite” to which Brzezinski refers included many of those who were in attendance for his speech at the CFR meeting. The global political awakening which Brzezinski discussed represents part of the resistance to that very elite dominated society and the systems of control, subjugation and surveillance that they have imposed upon the human race in pursuit of a “more controlled society” and a one world government.

Prison Planet.tv Members Can Watch Don't Tread On Me Right Now Online - Don't Miss Out! Get Your Subscription Today!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
v originale:
Brzezinski
================================================
v překladu takto :

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením


20.5.2010
Spoluzakladatel Trilaterální komise říká, že roztržky mezi elitami, v kombinaci s probuzením lidstva na celém světě, překáží tahu k celosvětové vládě.

Ve svém posledním projevu v Council on Foreign Relations v Montrealu spoluzakladatel Trilaterální komise, spolu s Davidem Rockefellerem, a pravidelný účastník Bilderberg Zbigniew Brzezinski varoval, že „globální politické probuzení“, v kombinaci s bojem mezi elitou, hrozí, že vykolejí vlak směřující k celosvětové vládě.

Brzezinski vysvětlil, že globální politické vedení se stalo „mnohem diverzifikovanějším, oproti tomu, jak to bylo relativně ještě nedávno“, poukázal na vzestup Číny jako geopolitické mocnosti, a na to, že globálnímu vedení v kontextu G20 „chybí vnitřní jednota, kdy jsou mnozí členové v bilaterálním antagonismu“.

Jinými slovy, globální elita válčí mezi sebou a to ohrožuje snahu zachránit agendu globální vlády, která zdá se prohrává téměř na všech frontách.

Brzezinski pak vysvětlil další významný faktor, a to, že „poprvé v celé lidské historii je lidstvo politicky probuzeno – to je totálně nová realita – ve většině lidské historie nevídaná.“

Brzezinski pokračoval: „Celý svět se politicky probouzí,“ a dodal, že na celém světě jsou si lidé vědomi toho, co se děje politicky, a jsou si „vědomě vědomi globálních nespravedlností, nerovností, nedostatku respektu, vykořisťování“.

„Lidstvo je nyní politicky probuzené a neklidné,“ řekl Brzezinski, a dodal, že toto, v kombinaci s roztříštěnou elitou, „vytváří mnohem obtížnější kontext pro jakoukoliv velkou mocnost, včetně stávající hlavní velmoci, Spojených států.“

Během následující části otázek a odpovědí byl Brzezinski dotázán, jestli si myslí, že by OSN měla nahradit jiná organizace, jako de facto „světová vláda“, na což Brzezinski odpověděl: „Měla by existovat taková organizace,“ než pak poukázal na to, že OSN ji ve své současné roli není.

Jak text na konci videa činí jasným, Brzezinského připuštění, že lidstvo prošlo politickým probuzením, není pro elitu pozitivním vývojem.

Ve své knize z r. 1970 Mezi dvěma věky: Úloha Ameriky v technotronické éře, Brzezinski napsal následující:

„Do technotronické éry patří postupné objevování se více kontrolované společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, neomezenou tradičními hodnotami. Brzy bude možné provádět nepřetržité šmírování každého občana a udržovat aktualizované kompletní svazky obsahující dokonce i ty nejosobnější informace o občanech. K těmto svazkům budou mít autority okamžitý přístup.“
K „elitě“, o které se Brzezinski zmiňuje, patří mnoho těch, kteří navštívili jeho projev na setkání CFR. Globální politické probuzení, které Brzezinski probíral, je součástí odporu vůči společnosti ovládané právě touto elitou, a vůči systémům kontroly, zotročování a šmírování, které uvalila na lidskou rasu v honbě za „kontrolovanější společností“ a celosvětovou vládou.
----------------------------------------------------------------------

Článek Brzezinski Decries “Global Political Awakening” During CFR Speech vyšel 19. května na serveru prisonplanet.com. Překlad L. Janda.

No comments: