Saturday, October 30, 2010

Ve žlučníku kamení

motto:
Ve žlučníku kamení
není dobré znamení

Vyprávění o tom, že některé "přírodní" methody
fungují stejně dobře jako nůž chirurga :-)
a míň to stojí
a míň to bolí
a míň se člověk bojí
--------------------------------------------------

REMOVING GALLSTONES NATURALLY
by Dr Lai Chiu-Nan

It has worked for many. If it works for you please pass on the good news. Chiu Nan is not charging for it, so we should make it free for everyone. Your reward is when someone, through your word of mouth, benefits from the regime. Gallstones may not be everyone's concern. But they should be because we all have them. Moreover, gallstones may lead to cancer. "Cancer is never the first illness," Chiu Nan points out. "Usually, there are a lot of other problems leading to cancer.

In my research in China , I came across some materials which say that people with cancer usually have stones. We all have gallstones.. It's a matter of big or small, many or few.

One of the symptoms of gallstones is a feeling of bloatedness after a heavy meal. You feel like you can't digest the food. If it gets more serious, you feel pain in the liver area." So if you think you have gallstones, Chiu Nan offers the following method to remove them naturally.

The treatment is also good for those with a weak liver, because the liver and gallbladder are closely linked.

Regimen:
1. For the first five days, take four glasses of apple juice every day. Or eat four or five apples, whichever you prefer. Apple juice softens the gallstones. During the five days, eat normally.
2. On the sixth day, take no dinner.
3. At 6 PM, take a teaspoon of Epsom salt (magnesium sulphate) with a glass of warm water.
4. At 8 PM, repeat the same. Magnesium sulphate opens the gallbladder ducts.
5. At 10 PM, take half cup olive oil (or sesame oil) with half cup fresh lemon juice. Mix it well and drink it. The oil lubricates the stones to ease their passage.

PS. 1cup=250ml, ? cup lemon juice=3 lemons (aprox.)


The next morning, you will find green stones in your stools. "Usually they float," Chiu Nan notes. "You might want to count them. I have had people who passes 40, 50 or up to 100 stones. Very many."

"Even if you don't have any symptoms of gallstones, you still might have some. It's always good to give your gall bladder a clean-up now and then.

PASS THIS AND YOU MAY HELP OTHERS!
======================================================

Detailněji si to přečti:

REMOVING GALLSTONES NATURALLY by Dr Lai Chiu-Nan
REMOVING GALLSTONES NATURALLY by Dr Lai Chiu-Nan
&
REMOVING GALLSTONES NATURALLY

Friday, October 29, 2010

K. J. Erben - Finančnice

Pamatuješ ještě Erbenovu Polednici??
----------------------------------------------------

K. J. Erben - Finančnice

U záložny lidé stáli,
z plna hrdla křičeli.
Kde jsou naše prachy, králi,
kam úspory zmizely?

Královy jim ruce kynou
mlčte, dám Vám svobodu!
Lid však kleje: piješ víno,
nás posíláš pro vodu!!!

Tady každá rada těžká
ve čtvrtek i v pondělí.
Zeptejte se Klause, Johna,
kam se prachy poděly.

Král jim hází hračky z věže,
Klause, Ježka, Kohouta.
Všechno marno, Klaus i Ježek
bum bác letí do kouta.

Bude-li Vám lidi zima,
bude-li se krátit dech,
chcete-li se míti prima,
čtěte si v mých dramatech.

Zase křičí, rudnou v líci
čti si svoje kydy sám!
Že na Vás, vy nezbedníci,
Koženého zavolám?

Pojď si pro ně zbohatlíku,
pojď, vem si ty zlostníky!
A hle kdosi bere kliku,
lodě, banky, podniky:-(

Jako stín se ruka plíží,
na co sáhne otočí.
Z obýváků, ložnic spíží
vybírá si obročí.

Již vztahuje černé ruce
po chlebě i po soli
Sametová revoluce
dneska právě vrcholí.

Slyšte, první, druhá, třetí,
v poledne zvon udeří -
klika cvakla, dveře letí
EU vchází do dveří.

Ve mdlobách tu národ leží,
na čele se perlí pot.
Pokladna je prázdná, temná,
zbudou prachy na důchod?

==================================

Krása češtiny:-)
Jak se rodí kotě? Kotěním.
Jak se rodí tele? Telením.
Jak se rodí vůl? .......

Monday, October 25, 2010

O el.energii jinak než zeleně,

aneb jak ji popisuje člověk který to vidí jinak než zeleně,
jinak než to vidí některé zelené mozky.

------------------------------------------------------------------


Je to již skoro 25 let od explose jaderného reaktoru č.4 černobylské jaderné elektrárny, ale dodnes o opravdových příčinách tohoto neštěstí referovali jen krátce vysílač Radio Liberty a Radio Free Europa. Oba vysilače po pádu železné opony a rozpadu sovětské říše byly zrušeny, poněvadž jejich žurnalistické činnosti již nebylo zapotřebí. Že jejich zpravodajství bylo pravdivé jsem si mohl ověřit porovnáním expertisy německých odborníků ochrany proti záření, která se mně dostala tehdy, jako zaměstnanci Radiochemické laboratoře firmy Hoechst, k přečtení. Do veřejného tisku nebylo možno tenkrát zprávu o skutečných příčinách této katastrofy přinést, poněvadž to znamenalo „vměšování se do vnitřních záležitostí“, tehdy ještě mocného, Sovětského svazu.
Ve snaze zvýšit produktivitu komunistického hospodářství si ideologové KSSS vymyslili tzv. socialistickou soutěž o titul „Brigáda socialistické práce“. Všem zaměstnancům větších i menších podniků se stalo povinností být členem takové brigády, která měla ve svých kriteriích vždy cíl zvýšení produktivity práce a hospodářských výsledků. Vedoucí takové brigády byl vždy zasloužilý, čti ideologicky přesvědčený, komunista.Přeneseme se nyní do tamějších časů.
Jaderná elektrárna Černobyl měla 4 jaderné tzv. trubkové reaktory, které jako moderátoru používají grafit, poněvadž v SSSR sloužily jaderné reaktory nejen k výrobě elektrického proudu, ale též jako zdroj suroviny pro výrobu vojenského Plutonia 239, potřebného k výrobě atomových zbraní. Tento typ reaktoru slouží k tomuto účelu i v jiných zemích, ale tam jsou pod přísnou vojenskou kontrolou. Výroba elektrického proudu je v těchto případech nezajímavá.
Jinak tomu bylo v Černobylu. Z ideologických důvodů bylo nutno ze zaměstnanců čtyř reaktorů vytvořit čtyři brigády socialistické práce. Hlavním soutěžním kriteriem byly KWh vyrobeného proudu. Každý z těchto reaktorů musil čas od času do revise a po tuto dobu samozřejmě nedodával el.proud. První tři reaktory měly tuto revisi již za sebou, a proto reaktor 4 v soutěži o „hrdý titul“ Brigáda socialistické práce vedl, jenže musel do revise a vítězství bylo tím pádem značně ohroženo. Vedoucí této brigády se rozhodl vedení obhájit tím, že po odstavení reaktoru bude ještě dále vyrábět pomocí zbylého tepla reaktoru páru a nechá dál běžet turbinu i generátor s tím, že bude tento proud ( který již nemohl splňovat normu kvality el. sítě) dodávat pro potřeby elektrárny samotné. Pro lepší představu myšlenkového pochodu tohoto člověka uvádím, že tento reaktor byl osazen 1350 t uranu a asi 2000t grafitu vše ohřáté na pracovní teplotu 340°C. Po nuklearním odstavením reaktoru tedy nařídil tento soudruh nechat turbinu i generátor pokusně v provozu. Za velmi krátkou dobu ale musil konstatovat, že teplota reaktoru klesla rychleji než-li předpokládal a pára takto vyrobená nepřinesla potřebnou hnací sílu pro turbinu. Jako přesvědčený komunista tento soudruh prohlásil, že předepsaná doba pro ochlazení reaktoru je zbytečně dlouhá a rozhodnul reaktor,který už předchozím porušením předpisů se nacházel ve velmi labilním stavu, znovu spustit. U tohoto typu reaktoru je nutné vyčkat samovolného zastavení tzv. divokých neutronových proudů, aby nedošlo k nekontrolovatelnému vzniku velkého množství tzv. termických neutronů. Tento problém byl sice odborníkům jaderné techniky znám, odborníkům marxismu – leninismu asi ne. Nedodrží-li se tato pausa a reaktor se znovu spustí, rozjede se zhruba se stonásobným termickým výkonem než-li je jeho normální maximální výkon. Od tohoto okamžiku se nedalo nic zachránit. Chladící systém se během několika minut přehřál a došlo k explosi, kterou je možné srovnat s výbuchem přehřátého parního kotle. Že přitom byl reaktor roztržen a jeho radioaktivní obsah rozmetán do okolí je snad samozřejmé a představitelné i pro neodborníky.
Politické následky Černobylské katastrofy:
Nejprve ta snad jediná positivní. V samotném SSSR rozvinuli vědci z jaderného výzkumu kampaň proti vedoucí úloze komunistů na klíčových pozicích v průmyslu a tím zatloukli další hřebík do rakve velmoci - zpochybnili tzv. vedoucí úlohu komunistické strany.

Díky utajení skutečné příčiny této katastrofy se oportunistickým politickým silám hlavně ve SRN podařilo vyvolat strach z jaderné energie, který je dodnes živen příslušníky Zelené strany a v neposlední řadě i organizací Greenpaece. Jeden z nejhlasitějších odpůrců jaderné energie, pozdější ministr zahraničí SRN Josef Fischer, zvaný Joschka, který se svým sloganem „ Raus aus der Plutoniumwirtschaft“ (opustit plutoniové hospodářství) se v mých očích ukázal jako demagog. Proč tomu tak je vysvětlím v dalších větách.
Samozvaní ochránci životního prostředí, prolezlí zelenou ideologií, při každé příležitosti prohlašují, že není vyřešen problém skladování radioaktivního odpadu z jaderných elektráren, což je jen polopravda. Tvrdí, že jaderné elektrárny musejí proto zastavit provoz a jejich výkon se je nutné výstavbou alternativních zdrojů el. energie. Každý, komu to soudně myslí, musí tento nesmysl zavrhnout. Ale existuje mnohem závažnější důvod proč je doslova nutné výrobu el. energie v jaderných elektrárnách naopak zvýšit. O radioaktivní odpad z jaderných elektráren nemá nikdo zájem. Je zpracován a zataven do skleněných perel a dokud se nepostaví nějaký rozumný sladovací prostor je ho možné nechat stát v castorech tak, jak přijde po zpracování spotřebovaných palivových článků. Při dodržení dostatečné vzdálenosti od takového skladu se není čeho obávat. Těsnost castorů je několikrát pojištěna, a protože intensita záření ubývá se čtvercem vzdáleností není újma na zdraví pro lidi a zvířata ani teoreticky možná. Je tedy možno v klidu a bez jakéhokoliv nebezpečí místo pro takový sklad najít. Mnohem nebezpečnější je zastavit chod jaderných elektráren. Politika je jedna věc, kdežto jaderná fysika přírodní věda, či-li dva páry bot.
V tabulce isotopů najdeme, mezi isotopy uranu plutonium 239 a také jeho rozpadový poločas 24 600 let. Že tento prvek je znám nejen jako složka atomových zbraní, ale i pro svou obrovskou toxicitu přitahuje zájem teroristů všeho druhu. Představme si kolik generací lidí by se vešlo do jednoho rozpadového poločasu.Je známo, že současné množství Plutonia239, které bylo vyrobeno hlavně v dobách tzv.studené války, by stačilo na několikanásobné zničení veškerého života na zemi. Nejsem sice jasnovidec, ale troufám si odhadnout, že drtivá většina lidí by si toto zničení života na zemi nepřála. Není známo, že by „zelený zachránce“ lidstva Joschka Fischer spolu se svými nohsledy a aktivisté z Greenpaece znali nějaký způsob, jak sprovodit toto plutonium239 ze světa. Zatím je známa jen jedna technologie, jak jej likvidovat, totiž zředit ho do palivových článků jaderných elektráren a jeho energii převést na energii elektrickou. Zásoby plutonia239 při dnešním výkonu jaderných elektráren by postačily zhruba na 200let.

Položili jste si milí čtenáři nyní otázku, která energetická politika je pro lidstvo lepší?
========================================
Jak je mimo politika zelených mozku typu Joschky Fischera, ukazuje srovnání
s expandující Čínou,
Jaderné elektrany mají v brzké době nahradit uhelné které zasiraji ovzduší.

Na světě je dosud registrováno asi 460 jaderných reaktorů.
Čína během 5 let postaví 22 reaktorů a má připraveny projekt na dalších 132 jaderných elektráren !

V rámci tohoto plánu, Čína již před 2 lety uzavřela kontrakt s Austrálii, za několik milliard dollarů nakupuje uranovou rudu.

The country is expected to build around 22 reactors in the five years ending 2010 and projected to build 132 units after and has the most aggressive nuclear power expansion program in the world.
Due to increasing concerns about air quality and global warming, nuclear has been looked to as an alternative to Coal power in China, which has a deadly legacy associated with it in addition to presenting some serious logistical problems with continued use and expansion.

Nuclear Power in China
(Updated 22 October 2010)
Mainland China has 12 nuclear power reactors in operation, 24 under construction, and more about to start construction soon.
Additional reactors are planned, including some of the world's most advanced, to give more than a tenfold increase in nuclear capacity to 80 GWe by 2020, 200 GWe by 2030, and 400 GWe by 2050.
China is rapidly becoming self-sufficient in reactor design and construction, as well as other aspects of the fuel cycle.
Most of mainland China's electricity is produced from fossil fuels (80% from coal, 2% from oil, 1% from gas in 2006) and hydropower (15%). Two large hydro projects are recent additions: Three Gorges of 18.2 GWe and Yellow River of 15.8 GWe. Rapid growth in demand has given rise to power shortages, and the reliance on fossil fuels has led to much air pollution. The economic loss due to pollution is put by the World Bank at almost 6% of GDP.1 In 2009 power shortages were most acute in central provinces, particularly Hubei, and in December the Central China Grid Co. posted a peak load of 94.6 GW.


Ve srovnání s těmito trendy je "zelená" energie ve stylu Joschky vhodná tak zasunout si jejich větrníky do konečníku!
Totéž platí o solárních panelech v ČR a po Evropě zabírající hektary zemědělské plochy v místech kde svítí slunce méně než 2 dny v týdnu.
Zato jako zdroj zisku pro "podnikatele" a jak dostat z lidí další peníze je to zlatý důl:-(

Thursday, October 21, 2010

Co nejde lidem do hlavy, aneb Americké obavy ?

Chodi z USA různé E maily a různá volání, tohle až strachem zavání .. :-(

=======================================

THIS IS OUR PRESIDENT - ?
Is anyone out there awake? Everyone of voting age should read these two books: Don't buy them, just get them from the library.

From Dreams of My Father: "I ceased to advertise my mother's race at the age of 12 or 13, when I began to suspect that by doing so I was ingratiating myself to whites."

From Dreams of My Father: "I found a solace in nursing a pervasive sense of grievance and animosity against my mother's race."

From Dreams of My Father: "There was something about her that made me wary, a little too sure of herself, maybe and white."

From Dreams of My Father: "It remained necessary to prove which side you were on, to show your loyalty to the black masses, to strike out and name names."

From Dreams of My Father: "I never emulate white men and brown men whose fates didn't speak to my own. It was into my father's image, the black man, son of Africa , that I'd packed all the attributes I sought in myself: the attributes of Martin and Malcolm, DuBois and Mandela."

And FINALLY .........
most scary: From Audacity of Hope: "I will stand with the Muslims should the political winds shift in an ugly direction."


We CANNOT turn ourselves over to this type of character in a President. PLEASE help spread the word! We have really put ourselves in harm's way with this monster in disguise.

-----------------------------------------------

a zde další hřebíček na hlavičku snižující jeho popularitu:-(

Obamas Aunty

Tuesday, October 12, 2010

Otrokářství a business

Co říká David Duke
o Žžidech, jejich účasti a podílu na prodávání otroků v USA.
Není divu že tento autor byl za vlády Žžida Fischera v ČR zakázán a z ČR
vykázán.
Video je s Hellenskymi titulky a za to by jej Řecka vláda měla pronásledovat
stejně jako pronásledovala vláda Fischerova.
Zda byli Žžidovsti obchodníci čistí Semité není zcela jisté, (nelze proto
označit za antisemitismus) ale jisté je, že se jedná o informace které nejsou
příznivě nakloněny Žžidum a tedy je lze označit jako anti Žžidovské. Jako
takové jsou tedy rasistické, politický nekorektní a odsouzení hodné!
A pokud někdo namítne že jsou to informace pravdivé, pak nutno dodat, že právě proto o to jsou nebezpečnější !!!
---------------------------------

Jewish business

anglicky bez titulku:
Jewish business

Že byl D.Duke vyhoštěn z ČR je pochopitelné a porozumíte lépe když si
poslechněte onu část, která byla zakázána vysílat i v USA
Censured in the U.S. — The Shocking Jewish Role In Slavery Part II [HQ]
Censured in the U.S.

===========================================

O podílu Žžidovskeho businessu v historii otrokářství mluví Farrakhan mnohem tvrději než D.Duke!

Poslechněte si co říká na thema:
THE KHAZARS AND THE SLAVE TRADE
Farrakhan


Ale není se co divit,
někteří Židé si o to svými výroky říkají:
Nežidé se narodili jedině proto, aby sloužili Židům, tvrdí ultraortodoxní rabín Ovadia Josef. Duchovní vůdce izraelské vládní strany Šas si za svá slova vysloužil obvinění z šíření nenávisti a rozdělování společnosti. Kontroverzní rabín na sebe upozornil již v srpnu, kdy z rozhlasu sesílal mor na Palestince.
rabin

Monday, October 11, 2010

Na světě lidí přibývá ! I zdaňování !

Na světě lidí přibývá v množství větším než malém !

V množství větším než malém s přibývajícím počtem lidí roste i množství odpadů.
Zvyšování daní a prodávání odpustků to není cesta k nápravě, jen k dalšímu
výnosnému businessu :-(
Přibývá i okrádání lidí. Dříve to bývalo výsadou vladařů a panovníků,
později vlád, dnes již i mnoha nejen vládních ale i nevládních organisací,
vládou tu trpěných tu požehnaných.
Na lidi stále menší dvůr a větší bič :-(

We all know that "go green" is just a scam to tax us for breathing.
We do need to treat earth well but paying taxes isn't the same thing as keeping earth clean


Všichni víme že "zelená cesta" je jen další cesta dalších daní, dalšího odírání lidí:-(
Platit daně stále více daní, není cestou k udržení palenty Země čistou!
Platíte li větší daně
Zemí čistou chtějte za ne !
Zatím je to jen další velice špinavý "zelený" business:-(

A z občanů mnozí dnešní ovčane odevzdávají své hlasy pro zelené vydírání a
okrádání:-(

Tuesday, October 5, 2010

Na světě lidí přibývá !

Na světě lidí přibývá, v množství větším než malém !
Jakých a kde ?
Co nám o tom napsaly noviny "The Australian"
=======================================================

Fundamental religious groups have more children!
Interesting?
Here is an article about the rate of population growth among fundamental religious groups.
Religious baby boom primed to send shock waves through secular world!

From: The Australian
October 02, 2010 12:00AM

Canadian author Eric Kaufmann sees demography as a time bomb for democracy
WE know about the ageing of developed countries and the number of people on the move, but the figures can still startle.
In 1900, the West, including Russia and eastern Europe, accounted for 35 per cent of the world's population; today it accounts for 17 per cent, and that number is expected to fall to about 10 per cent by 2050.
In 1959, Europe had 2.5 times the population of Africa. By 2050, according to UN estimates, Africa will have more than four times Europe's population and almost 40 per cent of Europeans will be over 60.
Between 2000 and 2005, 17 million people moved from developing to developed countries.
According to Eric Kaufmann, reader in politics at Birkbeck College, London, and author of Shall the Religious Inherit the Earth? Demography and Politics in the Twenty-First Century, the kicker is that these changes don't just indicate rational adjustment to economic opportunity, humans as work units being shuffled around by the invisible hand of capitalism. They presage a deep cultural shift: a coming eclipse of the secular, the scientific and the religiously moderate by the militantly devout.
His thesis cuts across anxiety-inducing clash of civilisations theory argued by conservatives. Indeed, he tabulates the high birthrates of Christian fundamentalists, such as the Amish and the Mormons, in the US and Orthodox Jews, the Haredim, in Israel. And while Muslim migration to Europe has grabbed headlines, Kaufmann shows that rising numbers of religious through migration there include Christians. In London, 60 per cent of churchgoers are non-white.
He also points out historical ironies, beyond the notion of colonial chickens coming home to roost. The US was built by Protestants, for example, largely in flight from Catholic hegemony, and Protestants made up almost 98 per cent of whites in the early days of European settlement; by 2050, thanks to Hispanic migration, Catholics will be in the majority.
What's more, despite being famous for its religiosity, the US is experiencing a falling away of belief among young whites, a fall that could eventually bring them into line with white Europeans. Meanwhile in The Netherlands, famous for its broadmindedness, the orthodox Calvinist population is the youngest and fastest growing.
Despite Kaufmann's impeccable liberal credentials, it's blindingly clear from his argument that the faultline of the future will be between Muslims, who are becoming more numerous and more religious, and the rest, who are dying off.
Muslim migration to the West is filling demographic needs but also brings a new (or, rather, ancient) set of morals and mores.
Projections based on present fertility rates and migration suggest that Switzerland could be 25 per cent Muslim by 2100, including nearly 40 per cent of under-14s. Austria could be 36 per cent Muslim. Trends do suggest, though, that fertility rates among Muslims eventually drop to those of the host country, so those figures may be alarmist.
And if settler countries such as Australia and the US expected and got high levels of assimilation, something -- perhaps the legacy of colonialism combined with high tolerance of others demanded after the horrors of the World War II -- has made the mix in Europe problematic.
"In the 19th century you have the drawing of lines in the sand by fundamentalists and that process continues to our time, a time of demographic revolution and which gives it a much stronger charge," Kaufmann says by telephone from London, on the eve of visiting Sydney next week. .
Critics have jumped on his argument. A review by Tim Black on Spiked was sarcastically titled, "The barbarians are copulating at the gate". Kenan Malik, in the London Observer, compared Kaufmann to the conservative Mark Steyn whose "Eurabia" argument in his bestseller Standing Alone: The End of the World as We Know It, suggested Europe was finished.
Douglas Murray, of the Centre of Social Cohesion in Britain, by contrast, wrote in The Literary Review that Kaufmann's book was not only "authoritative and fascinating but free of an agenda. He is not arguing a case so much as peeling back and exposing a layer of frequently unmentioned issues."
Which is true. Kaufmann, a Canadian, is like many Westerners who, on the one hand, value their own culture and want to live in it and, on the other hand, want to respect other cultures as equal and equally valid.
He starts by sketching the concerns of patriots, from ancient Greece to our day, who predicted the end of civilisation because of falling birthrates, decadent lifestyles and the vigour of barbarians knocking at their gates.
Kaufmann doesn't endorse Francis Fukuyama's thesis that liberal capitalism is the end point of human progress and that military technology will insulate it from that cyclical fate of empires past. But he does suggest that the idea that our society is forever does permeate our thinking, which we should reconsider.
"I'm talking about several generations down the line, but I think there's going to be more of a challenge to those freedoms from religion," he says. "And I think that there will be a temptation to accommodate in order to preserve social peace."
He points to the way Middle Eastern regimes, which stomped on Islamism within their borders, have become more puritanical, implementing sharia law and forcing women to cover up to offset the appeal of fundamentalism.
Though he ecumenically uses Christians and Jews as examples of how change may play out relatively comfortably in the US and Israel, it is in Europe and with the Muslims that these problems have already reached the national level: France and the burka; freedom of expression in The Netherlands and Denmark; the Archbishop of Canterbury suggesting an entente with sharia law.
And Muslims make up only 0.6 per cent of the US population, increasing peer pressure to conform, and have above-average education and incomes. They are, in other words, American success stories, which undercuts the value of religion as an identity prop.
Kaufmann is sympathetic to religion. "Perhaps because I have always been underwhelmed by Carl Sagan's 'billions and billions', I can't see how scientific wonder gets us any closer to filling the God gap," he writes.
He also takes a utilitarian view that if religion maximises happiness for a majority of people, then it is a good thing. He is talking of religion as a personal belief system, however: whether it maximises happiness for other people, especially those confronting evangelism or the repercussion of apostasy, and in places where religion holds back education, medicine and other material advances, is something else. He also quotes Richard Dawkins's quip that religion's contribution to wellbeing doesn't make its tenets correct.
How to get people "excited about secularism" is a sub-theme of the book, he says.
It's a tall ask. Secularism is precisely about the absence of a seductively totalising world view, and that's where its weakness lies. Kaufmann quotes philosopher John Rawls -- "Justice does not require that men stand idly by while others destroy the basis of their existence" -- but adds that Rawls urged liberals to tolerate the intolerant, nonetheless, unless they posed a threat to the institutions of liberty.
"There is a big literature out there that's critical of secularism as a colonialist paradigm that is not appropriate to a multicultural society," Kaufmann says.
His demographic framework allows him to sidestep the issue of what religion may triumph where, and in conversation he sounds more sanguine than he does in writing.
"I don't think anything is inevitable," he says, and refers to the potential of Iran where, in a mirror of Europe, the demographic tilt has created a majority of young people, many of whom are restive under theocratic rule.
"The combination of multicultural toleration with the demographic conundrum we're in doesn't necessarily bode that well. But I would say we have a lot of time."
Eric Kaufmann will speak at The Festival of Dangerous Ideas, Sydney Opera House, this weekend.


Dr Michael Bounds
Director | Cambridge Examinations | Australia
T +612 9555 9752 | F +612 9555 9760
PO Box 186 Balmain Sydney NSW 2041
mbounds@cambridgeexams.com.au
www.cambridgeexams.com.au


Keep kissing their ass?
This is a shocking 4 minute clip from CBN News in Paris. They'll never show this on mainstream media in the US - until the PC Police stops blocking such information.

We’re not far from it. They’re doing similar things in New York every day.
Click this link:

expandion
Keep kissing their ass!

Saturday, October 2, 2010

Ze zákulisí.

ze světa illuminatu,
ze světa konspiraci,
ze světa který vždy byl ukryt před zraky veřejnosti.
------------------------------------------------
Nutno si uvědomit že vždy to je svět polopravd,
podle toho z které strany a jakého úhlu nahlíženo
kdy se vychází sice z pravdivých faktu,(viz smrt jmenovaných agentů)
ale se závěry které mohou mít i jinou podobu než jak je popisováno.
I velmi naivnímu čtenáři je jasné, že agenti a pracovníci tajných služeb
umírají častěji a jinak než normální smrtelníci!
Je na čtenáři aby si pozadí poopravil podle svého.
Podstatně je, že podobně články upozorňují na některá fakta, která nejsou nikdy v massmediich zveřejňována!

-------------------------------------------------------------------


September 1, 2010
British Hit Team Spy Killed After Top BP Critic Assassinated
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers

A troubling new Russian Federal Security Service (FSB) report circulating in the Kremlin today states that a British Secret Intelligence Service (SIS, also known as MI6) spy who was a part of the 'hit team' ordered to assassinate a top US oil expert, and critic of BP, Matthew Simmons [photo 3rd left] has himself been murdered.
According to this report, British spy Gareth Williams [photo 2nd left] returned to London on August 11th from the United States on a flight from Boston a little less than 36 hours after Simmons was "murder-suicided" in his Maine vacation home, was last seen alive in London on August 15th, and was discovered murdered and stuffed into a sports bag in the bathtub of his flat on August 23rd.
Within 24 hours of Williams's body being discovered, this report continues, the SIS called in American intelligence service agents to help in the investigation as their spy had frequently traveled to the US to liaise with his counterparts at the National Security Agency (NSA) and the Central Intelligence Agency (CIA).
Unbeknownst to the SIS, however, was that upon the CIA joining the investigation into William's murder the Americans began leaking to the British press lurid innuendoes suggesting that this spy could have been killed in a "gay sex game gone horribly wrong", but which Scotland Yard and William's family state could not be further from the truth.
Important to note is that United States intelligence agencies, both domestic and foreign, target nearly all of their "enemies" with lurid sex crimes as research has shown that once these kind of charges are made against a person they stick forever raising questions of credibility that can never been proven totally false.
Attacks like these have proven successful in the past as evidenced by former American UN weapons inspector Scott Ritter being charged twice for Internet sex crimes for his daring to tell the American people that Iraq had no weapons of mass destruction, and Wikileaks founder Julian Assange being investigated for rape charges in Sweden for his daring to publicly release some of the United States military's most secret documents.
According to this report, however, the CIA's motivation in smearing William's could even be more sinister as reports from London state that prior to this British spies murder £18,000 had gone missing from one of his bank accounts, which the FSB says "strongly suggests" he was a double agent on an American intelligence payroll and evidence of his payouts were "made to disappear".
To who was the most likely killer of Williams, though, the FSB points the finger at the US Military's Task Force 373, also known as the "Death Squad", who "coincidentally" had some of their members in Britain during the time frame this SIS spies murder conducting "training exercises" with their British Special Air Service (SAS) counterparts, all of who remain "staunchly loyal" to former President George W. Bush over their current Commander in Chief, President Obama.
Former President Bush's reason for wanting the killing of any British spy involved in Simmons assassination, and as we had reported on in our August 17th report "British SIS Hit Team Kills Top US Oil Expert For Breaking Gulf Oil Spill News Blackout", lies in this top US oil executive not only being a member of Bush's administration, his being a longtime close and personal friend of the entire Bush Family, but also, and as we had stated in our previous report:
"What made Simmons particular dangerous to BP, this report continues, was the authority from which he warned that the United States and BP were covering up the true extent of this disaster and were keeping the American people's attention diverted from the true site of the massive underwater oil leak which he said was located nearly 5-6 miles from the wellhead said responsible for this catastrophe.
Simmons authority to be heard as an expert on this disaster rested on his being one of the United States top oil insiders as a former adviser to President Bush and his being a member of the influential National Petroleum Council and the Council on Foreign Relations (CFR).
Simmons had also earned the ire of both US and European oil giants, and the governments backing them, after the 2005 publication of his book "Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy" wherein he used 200 technical papers published over the last 20 years to unmask the truth about the wars being fought around the World for oil that our Planet is fast running out of. "
Sadly for the American people, the silencing by assassination of Simmons by this British SIS "hit team", that Williams was, undoubtedly, a part of, has had its desired effect with barely any news of this still ongoing worst in history environmental catastrophe being reported to them even as new reports of oil washing up on Gulf Coast beaches and millions of new fish deaths being reported daily.
Even worse for these people, and as we had reported on in our May 23rd report "Toxic Oil Spill Rains Warned Could Destroy North America", new anecdotal reports are coming in from all over the United States telling of massive tree die-off's, vegetable gardens mysteriously dying and leaves falling off summer trees months before the fall season arrives.
To the reason behind President Obama's ordered cover-up of the still ongoing BP oil catastrophe, new reports from the United States (which liken the conditions of the Gulf Coast to a "chemical warfare attack" due to the continued use of toxic chemical disbursements) state that many thousands are slated for evacuation from that region as tens of thousands of them have begun falling ill from what is being called The Gulf Blue Plague, a plan that was set back in late July when the ship holding housing for 18,000 of these soon to be refugees (the US is labeling them "temporary workers") was turned back from the US Military's Pacific Island Guam due to an infestation of spiders.
Important to note for those Americans not believing their government is able to force their relocation to anywhere in the world, they couldn't be more mistaken as President Obama currently rules the United States under not one, but two National Emergencies Acts, 1.) His extension of President Bush's Declaration of Emergency regarding terrorism on September 10, 2009, and 2.) His own declaration of a National Emergency on October 24, 2009 for the Swine Flu pandemic, both of which give him unprecedented powers.
And not being content with the extraordinary powers he already has, new reports from the US are stating Obama is trying to gain even more power by the passing of a new law giving his Homeland Security Department total control over all of Americas food supply.
A move made even worse, these reports say, with Obama's putting in near total control of all US food supply safety a former lobbyist named Michael R. Taylor whose former employer, Monsanto, has poisoned nearly all of the food in America with genetically modified organisms that yesterday German Agriculture Minister Ilse Aigner banned from being planted in her country because, as she says, "it is dangerous".
To the outcome to all of these things, and as always, it is not in our knowing, other than, of course, to point out that unless these people awaken in mass from their long slumber, their once vaunted "American Dream" will fast become what in reality it is turning into, an "American Nightmare".

© September 1, 2010 EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com.
info