Tuesday, October 30, 2018

Co skrývá multikulturalismus

(prednáška prof. Jana Kellera )


1-Pokud prijmeme na náš pracovní trh vysoce kvalifikované pristehovalce, vezmeme z chudších zemí to nejlepší, co mají a pomery v techto zemích se dále zhorší. Výsledkem bude o to vydatnejší proud nekvalifikovaných migrantu, prchajících z techto zemí.

2-Zástupci tohoto nového multikulturalismu chtejí sdílet služby svých sociálních státu s masou uprchlíku, kterí se na jeho financování - nikoli vlastní vinou - nemohli, nemohou a ješte dlouho nebudou moci podílet.

3-Tato nová politika multikulturalismu, která zduraznuje prínosy kulturní rozmanitosti pro spolecnost a stát, je príkladem vykoristování ostatních na základe vyfantazírované ctnosti.
 Ti, kdo i pres hezké reci o multikulturalite už stacili zjistit, že se nedeje nic, co by zlepšilo jejich postavení, nyní zjištují, že jejich budoucnost je ...........

Prof.Jan Keller

Monday, October 8, 2018

Odpor v Německu narůstá!


Ne každý Němec jde jako ovce na porážku.
Zde otevřený dopis  od Silvana Heißenberg  pro Angelu Merkel který massmedia nezveřejní.

Překlad z originalu  niže:

Včera byla Silvana Heißenberg, díky zákonu Heiko Maase, který vstoupil v platnost od včerejška,
blokována na Facebooku. Dala pěknou poštu na facebookovou stránku o Angele Merkel.
Silvana Heißenberg je německá herečka.
Tak to pomalu vře v Německu.
 Zde je ten nádherně napsaný článek od Silvany na FB-stránce o Angele Merkel:

"Jste nejopovrženíhodnější a nejkriminálnější spolková kancléřka, kterou německý lid musel kdy
strpět.
Importovala jste německému lidu záměrně a protizákonně teror, válku, chudobu a smrt
prostřednictvím ilegálních azylových parazitů, statisíců žoldnéřů, IS teroristů a dalších těžkých
zločinců do naší země.
Podle ústavy čl. 16 a) nemá v Německu NIKDO právo na azyl, který přicestoval ze třetích bezpečných zemí, proto se nalézají VŠICHNI VAŠI hosté ILEGÁLNĚ v Německu.
Schengenská a Dublinská dohoda byly také protiprávně a záměrně zrušeny.
Přísaháte ve Vaší úřední přísaze m. j. zdržet se "škod německému lidu", denně činíte přesný protiklad.
NEMÁTE pověření starat se o potřeby "všech občanů", nýbrž jedině sama o vůli NĚMECKÉHO LIDU, jen to byl Váš úkol; Vy nejste nic jiného než zaměstnancem NĚMECKÉHO LIDU, neboť všechna moc pochází z lidu a NE od Vás.
Nestarala jste se o ŽÁDNÉ NĚMECKÉ POTŘEBY.
Štvala a štěpila jste celý národ vědomě proti sobě a zničila jste celé rodiny.
Nám Němcům by se mělo dařit jako nikdy jindy?
Veřejné instituce musí být kvůli VAŠIM ILEGÁLNÍM HOSTŮM nyní masivně zabezpečeny, oploceny a střeženy policisty se samopaly.
Nyní jsou ochranná pásma pro ženy, které hledají ochranu před hledajícími ochranu, aby se nadále
prostřednictvím VAŠICH NEZADRŽENÝCH HOSTŮ nestávaly oběťmi sexuálních přepadení.
Denně se dopouštějí VAŠI HOSTÉ násilných zločinů.
Chudoba německých starců a dětí je vysoká jako nikdy jindy. Skoro 1 milion Němců žije na ulici.
Pomáhat těmto lidem byl VÁŠ ÚKOL a ne zaplavit celou Evropu invazory, kterým je kultura cizí, a tyto zaopatřovat NAŠIMI těžce nahospodařenými daňovými miliardami.
Vy žádáte respekt?
VAŠI PŘEVÁŽNĚ kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě bráni do ochrany jako oběti "pravičácké štvanice".
Když chcete respekt a měla byste mít svědomí, zodpovídala byste se sama z Vašich trestných činů
před soudem.
Pokud by justice konečně nevyslovila právo, převezme to lid, neboť všechna moc pochází pouze z
lidu, a německý národ je VÁŠ šéf! Vy nejste nikdo.
Ještě žádný spolkovy kancléř Německa nezpůsobil německému národu pokaždé s plným úmyslem tolik škod a utrpení a nebyl tak nenáviděný jako Vy, co jste při každé volební kampani zřetelně cítila.
Já si přeji pro rok 2018 jen jedno, abyste Vy a celý Váš okruh lidí kvůli Vašemu veškerému porušování zákonů byla postavena před řádný soud a putovala jste nejméně na doživotí do vězení.
Taková velezrada na národu, kterému vládnete, ještě nikdy v dějinách  Německa  nebyla.
Ti zaplacení, pokrytečtí komentátoři, kteří Vám ještě lížou konečník, kteří nejsou schopni samostatně
a jasně myslet, si mohou ušetřit každé pochlebování Vám, neboť takové osoby nebere žádný rozumný člověk vážně.
Co nejhlouběji Vámi opovrhuji a přeji Vám Váš spravedlivý trest."
Co nejopovržlivěji kvůli Vaší Stasikompanii nyní BÝVALÁ herečka 
Silvana Heißenberg


překlad je z originalu:


Gestern wurde Silvana Heißenberg, dank des Gesetzes von Heiko Maas, welches seit gestern in Kraft

getreten ist, von Facebook gesperrt. Sie hatte eine schöne Post auf die Facebook Seite von Angela
Merkel gesetzt.
Silvana Heißenberg ist eine deutsche Schauspielerin.
So langsam brodelt es in Deutschland.
Hier der wunderbar geschriebene Artikel von Silvana auf der FB-Seite von Angela Merkel:
"Sie sind die verachtenswerteste und kriminellste Bundeskanzlerin, die das Deutsche Volk je erdulden musste.
Sie haben dem Deutschen Volk vorsätzlich und gesetzwidrig Terror, Krieg, Armut und den Tod durch
illegale Asylschmarotzer, hunderttausende Söldner, IS Terroristen und weitere Schwerverbrecher in
unser Land importiert.
Laut Grundgesetz Art. 16 a hat in Deutschland KEINER das Recht auf Asyl, der aus sicheren
Drittstaaten einreist, somit befinden sich ALLE IHRE Gäste ILLEGAL in Deutschland.
Die Schengen - und Dublin Abkommen wurden ebenfalls rechtswidrig und vorsätzlich außer Kraft
gesetzt.
Sie schwören in Ihrem Amtseid u. a. "Schaden vom Deutschen Volk" fernzuhalten, das genaue
Gegenteil machen Sie täglich.
Sie haben NICHT den Auftrag sich um die Bedürfnisse "aller Bürger" zu kümmern, sondern einzig und alleine um das Wohl des DEUTSCHEN VOLKES, nur das war Ihre Aufgabe; Sie sind nichts anderes als eine Angestellte des DEUTSCHEN VOLKES, denn alle Macht geht vom Volk aus und NICHT von Ihnen.
Um KEINE Deutschen Bedürfnisse haben Sie sich gekümmert.
Sie haben die ganze Nation bewusst gegeneinander aufgehetzt, gespalten und ganze Familien
zerstört.
Uns Deutsche gehe es so gut wie nie?
Öffentliche Veranstaltungen müssen wegen IHRER ILLEGALEN GÄSTE nun massiv gesichert,
eingezäunt und durch Polizisten mit Maschinengewehren gesichert werden.
Nun gibt es Schutzzonen für Frauen, die Schutz suchen vor Schutzsuchenden, damit sie durch IHRE
ENTHEMMTEN GÄSTE nicht weiterhin Opfer von sexuellen Übergriffen werden.
Täglich begehen IHRE GÄSTE Gewaltverbrechen.
Die Altersarmut und Kinderarmut der Deutschen ist so hoch wie nie. Fast 1 Mio. Deutsche leben auf
der Straße. Diesen Menschen zu helfen war IHRE AUFGABE und nicht ganz Europa mit
kulturfremden Invasoren zu fluten und diese mit UNSEREN hart erwirtschafteten Steuermilliarden zu
versorgen.
Sie verlangen Respekt?
IHRE mehrheitlich kriminellen Invasoren, die in Deutschland vergewaltigen und morden werden noch als Opfer "rechter Hetze" in Schutz genommen.
Wenn Sie Respekt wollen und ein Gewissen besäßen, würden Sie sich selbst für Ihre Straftaten vor
Gericht verantworten.
Sollte die Justiz nicht endlich Recht sprechen, wird es das Volk übernehmen, denn alle Macht geht
ausschließlich vom Volk aus, und das Deutsche Volk ist IHR Chef! Sie sind ein Niemand.
Noch kein Bundeskanzler der BRD hat dem Deutschen Volk je mit voller Absicht soviel Schaden und
Leid zugefügt und war so verhasst wie Sie, was Sie ja bei JEDER Wahlkampfveranstaltung deutlich
spürten.
Ich wünsche mir nur eines für 2018, dass Sie und Ihre gesamte Entourage wegen Ihrer ganzen
Gesetzesbrüche vor ein ordentliches Gericht gestellt werden und mindestens lebenslang ins
Gefängnis wandern.
So einen Hochverrat am zu regierenden Volk hat es in der Geschichte der BRD noch nie gegeben.
Die bezahlten, heuchlerischen Kommentatoren, die Ihnen noch den Enddarm lecken, die nicht fähig
sind eigenständig und klar zu denken, können sich jegliche Lobhudelei auf Sie sparen, denn solche
Personen nimmt kein vernünftiger Mensch ernst.
Ich verachte Sie zutiefst und wünsche Ihnen Ihre gerechte Strafe."

Hochverachtungsvoll, die durch Ihre Stasikompanie, nun EHEMALIGE
Schauspielerin
Silvana Heißenberg