Wednesday, November 26, 2014

Business se zdravim!

Detailneji o obchodovani  se zdravim a byznysu s nemocemi .

farmaceutické korporace
systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných závislostí, aby
mohli vést svůj "obchod s chorobami" a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny
nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s
největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky.

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu skupina lékařů, vedená MUDr.
Mathiasem Rathem.
Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti
lidskosti a válečných zločinů.
Žaloba podána mezinárodnímu  soudu  v r 2003, nebyla dosud soudem projednána.
Informace tohoto  druhu  nejsou zveřejňovány ale zatajovaný !
Z roku 2003 s platnosti dodnes !

 ÚVOD:
Kartel
Obvinění přednesená v této žalobě souvisí s dvěma hlavními oblastmi zločinu:
*genocidou a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchanými v souvislosti s farmaceutickým podnikáním s chorobami.
* válečnými zločiny a agresí a dalšími zločiny proti lidskosti, spáchaným v souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní
eskalací s úmyslem vyvolat světovou válku.
       Obě tyto oblasti zločinu spolu přímo souvisí a spojuje je jediný faktor: Byly spáchány jménem a v zájmu stejných korporačních
investičních seskupení a jejich politických chráněnců. Před vyjmenováním důkazů a předvedením společných motivů obviněných je nezbytné
provést krátké historické zhodnocení.
        Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě
systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto výnosnými syntetickými léky. Tento průmysl
se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stojí investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí
vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku.
        Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90%
petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této
oblasti se vytvořilo kolem této Rothschildovy finanční skupiny.

 Kartel a druhá světová válka
       Po Rockefellerově Standard Oil (dnešní EXXON) byl v první polovině 20. století druhou největší farmaceutickou a petrochemickou
společností korporační konglomerát IG Farben s ústředím v Německu. Tento korporační konglomerát byl jediným a nejdůležitějším faktorem
růstu politické moci Hitlera a jejich společným cílem dobytí Evropy a světa. Ve skutečnosti byla druhá světová válka útočnou válkou
plánovanou spuštěnou a vedenou od plánovacích stolů IG Farben. IG Farben byla mateřskou firmou IG Auschwitz, největšího průmyslového
závodu tohoto chemického kartelu mimo hranice Německa. Velká část majetku tohoto kartelu pocházela z práce, krve a utrpení otroků,
včetně těch z koncentračního tábora Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledných politických vládců Německa jako poslušných
nástrojů v úsilí o ekonomickou nadvládu nad Evropou a zbytkem světa.
       IG Farben byla největším akcionářem Rockefellerovy Standard Oil a obráceně. Tehdy však plány IG Farben, stát se vůdčím
farmaceutickým a petrochemickým konglomerátem na světě, ukončilo vítězství spojeneckých vojsk nad nacistickým Německem. Od té doby se
stal řídící finanční skupinou tohoto průmyslu Standard Oil a další farmaceuticko petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia, a tak
to zůstalo dodnes.
       Při Norimberském válečném soudu vedeném roku 1947 proti manažerům kartelu IG Farben bylo několik z nich shledáno vinnými a byli
usvědčeni z provádění zločinů proti lidskosti, včetně masové vraždy, plenění a dalších zločinů. Norimberský válečný tribunál následně
demontoval kartel IG Farben na dceřiné společnosti Hoechst, Bayer a BASF. Dnes je každá z nich větší, než byla mateřská IG Farben.
       V současné době jsou vůdčími světovými exportéry farmaceutických produktů Spojené státy americké a Velká Británie. Od společností
v těchto dvou zemích pochází dva ze tří dnes celosvětově obchodovaných léků.
       Základy farmaceutického podnikání
       Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další
nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.
        K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve
prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem - expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.
        Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho
zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.
        Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách.
Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.
        Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně,
hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými
manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů
mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.
       Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení konkurence bezpečných
přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet
nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném metabolismu.
       Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve většině zemí světa
a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu a jeho investičních obchodech.
        Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod
       Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze
mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá
dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií.
      Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou clonou "dobrodinců"
lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny zemí světa jako
rukojmí.
        Demaskování farmaceutického "obchodu s nemocemi"
       V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního průmyslu na zemi.
Poukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je samotný farmaceutický průmysl - a jeho povaha
coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí.
       Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších chronických onemocnění.
Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému "obchodu
s chorobami". Objev přirozených molekul optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat
většinu nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.
       Pozadí současné mezinárodní krize a útočné války proti Iráku
      Aktuálně ohrožují přežívání farmaceutického průmyslu, a tím i celé základny dlouhodobých investic průmyslu v hodnotě stovek
trilionů dolarů, čtyři hlavní faktory:
1. Neřešitelné právní konflikty, následek laviny žalob a soudních procesů proti mnoha farmaceutickým korporacím volaných k odpovědnosti
za produkt.
2. Neřešitelné vědecké konflikty kvůli průlomům v přirozených nepatentovatelných terapiích, které efektivně a do značné míry zcela
vymýtí nemoci jako tržiště.
3. Neřešitelné etické konflikty, a z toho vyplývající ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického obchodu v důsledku toho, že jejich
přemrštěné patentové poplatky většině lidí limitují přístup k léčivům, což s sebou nese riziko předčasného úmrtí miliónů lidí.
4. Neřešitelné korporační konflikty. Demaskování modelu farmaceutického podnikání jako organizovaného podvodu.
      Pharma-kartel po desítiletí vyvíjel maximální úsilí při ochraně svého globálního podnikání s patentovanými drogami a zákazech
rozšiřování konkurenčních nepatentovatelných léčebných alternativ. Tyto snaha na mezinárodní úrovni vedla k proniknutí do Evropského
parlamentu a zneužívání Světové zdravotnické organizace a dalších institucí Spojených národů.
       Nyní, poté když byl největší investiční průmysl na Zemi odhalen jako organizovaný podvod - obtížený desetitisíci záručních
soudních procesů - získalo na neodkladnosti bezprostřední prosazení globálních zákonů na ochranu tohoto průmyslu k zakrytí těchto
zločinů a zajištění trvalé kontroly nad investičním "obchodem s chorobami" a tím i celosvětově nad lidským zdravím.
       Tyto dalekosáhlé ochranářské zákony ve prospěch organizovaného podvodu předpokládají okleštění občanských práv a další drastická
opatření, jenž nemohla být realizována v době míru. Zavedení těchto opatření vyžaduje vystupňování mezinárodní krize, série vojenských
konfliktů, vědomě připouštějících možnost použití zbraní hromadného ničení, a spuštění světové války. Jen tehdy může nastat globální
psychologická situace, která by připustila okleštění občanských práv, přechod k stannému právu a všeobecnou implementaci ochranářských
zákonů, umožňujících obviněným pokračovat v "obchodě s chorobami" a dalších zločinech.
      Za této situace se farmaceutický průmysl stal největším přispěvatelem k volbám George W. Bushe, aby mohl uplatnit přímý vliv na
nejmocnější vojensko-politické centrum světa. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investiční skupina přímý přístup do Bílého domu,
Pentagonu a tím i k politickým rozhodnutím. Stejné ovlivňování uplatnila Rothschildova skupina v případě Blairovy vlády ve Velké
Británii.
      Není tedy žádným překvapením, že právě dva největší exportéři farmaceutických produktů, Spojené státy americké a Velká Británie,
stojí v čele současné mezinárodní krize a podněcovali k válce proti Iráku. Údajná nezbytnost této války byla občanům v Americe, Velké
Británii a světa prezentována pod falešnou záminkou globálního boje proti "terorismu", eliminace "ničemných vlád" a křížového tažení
proti šíření zbraní hromadného ničení.
      Tytéž korporační zájmové skupiny a jejich stejní političtí chráněnci, odpovědní za miliony úmrtí v důsledku trvajícího podnikání s
nemocemi, jsou odpovědné nejen za hrozbu zbytečné smrti desetitisíců nevinných lidí v Iráku a za smrt mladých vojáků z Ameriky, Velké
Británie a dalších zemí. Mají na svědomí spuštění a vedení útočné války proti Iráku bez jakéhokoli mezinárodního mandátu. Mají na
svědomí zotročování, loupení a další zločiny v současné době prováděné v okupovaném Iráku.
      Jestliže tyto zájmové skupiny a jejich političtí chráněnci nebudou za tyto zločiny ihned povoláni k odpovědnosti, pravděpodobně
budou pokračovat v eskalaci mezinárodní krize se skutečným rizikem války se zbraněmi hromadného ničení.
      V této kritické a dějinné situaci přináším tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy do péče
prokurátora Mezinárodního trestního soudu s naléhavou výzvou, aby začal neodkladně jednat, abychom zabránili dalším zločinům a skutečné
katastrofě ve formě světové války.
      Vyzýváme veškeré fyzické osoby, vlády, společnosti či instituce kdekoli na světě, jenž trpí těmito zločiny či touží po jejich
ukončení, aby se připojily k této žalobě.
       Obvinění z trestných činů
      Obvinění v této žalobě se vztahují na zločiny ve dvou hlavních oblastech:
* Zločiny spáchané v rámci farmaceutického "obchodu s chorobami" včetně zločinu genocidy a dalších zločinů proti lidskosti.
* Zločiny související s válkou proti Iráku v roce 2003 a stupňováním mezinárodního napětí k světové válce, včetně zločinů války a agrese
stejně jako ostatními zločiny proti lidskosti.
       Tyto dvě oblasti trestného činu jsou přímo propojené protože byly spáchány v jménu a zájmu stejných korporačních investiční
skupin a jejich politických ochránců. Žalovaní jsou obviněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti celému lidstvu a jsou proto
podřízeni principům mezinárodního trestního řízení.
        Historický precedens
       Norimberský válečný tribunál proti exekutivě farmaceuticko-petrochemického kartelu IG Farben
       Před více než půlstoletím vedl Norimberský válečný tribunál proces proti exekutivě společnosti IG Farben, největšího
farmaceuticko-petrochemického kartelu předválečné Evropy. Norimberský tribunál pohnal před soud ty, kteří se zasloužili o druhou
světovou válku, nastavil tak precedens pro mezinárodní stíhání válečných zločinů a zřídil v Haagu Mezinárodní soudní dvůr.
       Většina lidí dnes už neví, že Norimberský válečný tribunál neodsoudil jen politické a vojenské vůdce, ale také členy exekutivy
společností, které dostaly k moci Hitlera. Před tímto válečným tribunálem stanulo 24 obviněných vysokých úředníků a manažerů IG Farben.
Hlavní prokurátor Telford Taylor z USA v úvodní řeči konstatoval: "Žaloba obvinuje tyto muže z plné odpovědnosti za to, že na lidstvo
uvalili tu nejpustošivější katastrofickou válku v celé jeho historii. Obviňuje je z masového zotročování, plenění a vraždění. Jsou to
hrozná obvinění."
          Výňatek z první důkazní části žaloby
1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým "obchodem s nemocemi"
       Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s cílem vyvolat nové
choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších onemocnění, jak je jen možné.
       K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali podvodné obchodní
schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.
1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob
       V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější onemocnění navzdory
tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části vymýceny, což by zachránilo milióny životů.
1.1.1. Koronární srdeční choroby
       Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně
jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.
       Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují
na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.
       Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto
farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto úmyslných zločinů
obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.
1.1.2. Vysoký krevní tlak
      Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách
arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických
studií dokumentujících výhody použití nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví
výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci
krevního tlaku,
      Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například,
beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí
odstranění "křeči" v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění,
mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.
       Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním
tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.
1.1.3. Selhání srdce
       Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10
a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v
těle.
       Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění
selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie.
Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní
očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.
       Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí
příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto
miliónů pacientů se srdečními vadami.
1.1.4. Nepravidelný srdeční tep
       Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších
nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických
impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické
použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.
       V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se
zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a
předčasné úmrtí pacientů.
       Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval případ, kdy jedna z nových tříd léků proti
arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce. Přímým důsledkem těchto postupů
obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.
1.1.5. Rakovina
       Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně
změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a
obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily
pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je
prezentujeme ve větších podrobnostech.
       Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů - kolagenů (collagenázy,
metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím
přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. na tento léčebný přístup
reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže,
fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů.
       Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených
rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější
ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku mnohatriliónového
dolarového trhu s farmaceutickými drogami.
       Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny
jsou pacientům pod krycím názvem "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi
zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována.
      Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě zůstane celosvětovou
epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů. Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků
formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.
       V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických
léčiv - včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky.
Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich
finanční obohacení.
1.1.6. AIDS a další infekční nemoci
       V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené podvodné schéma.
Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře
znají už přes deset let.
       Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a vyvinuli proti
AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké
většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe,
Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku jejich zločinného obchodního plánu.
       Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je
optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že
tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci.
Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě
ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech světa si sotva kdo může dovolit léčbu
jejich farmaky a zemře.
       Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání
infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha rozvojových zemí. Přímým důsledkem
je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž
mohou jen prohrát.
1.1.7. Ostatní nemoci
       Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní, zánětlivá, infekční a mnoho jiných současných
nejběžnějších onemocnění, protože je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného "obchodu s nemocemi".
        1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH
1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem rozšíření trhu s farmaceutickými drogami
       Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené
skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové
nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe.
       Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence
kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu.
       Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž
nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že
obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako
senzační úspěch.
       Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání
tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění,
jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku.
       Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou
tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je léčily.
       Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž
dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších onemocnění.
       Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení
srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť
častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy.
       Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž obvinění systematicky rozvíjejí své trhy, je úmyslné vyvolávání návyku
za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného diazepamu ("Valium")
vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na celostránkových
reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech.
       Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují
typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip
- vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro
další nové léky.
1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků
       Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých současných farmaceutických drogách vymýšlením nových
zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné nemoci. Jako hlavní důkaz
uvádíme dva následující význačné příklady:
        Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě
při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou
prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých zdravotních stavů.
        Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotik obvinění vytvořili
a celosvětově rozšířili takzvanou "bakteriální teorii" infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že chlamydia či jiné
bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod
falešnou záminkou prevence infarktu.
       Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších
onemocnění. Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této souvislosti bude novelizován a
doplněn během dalšího vyšetřování.
1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších
zločinů
       Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření finanční a jiných
závislostí, aby mohli vést svůj "obchod s chorobami" a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly
objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat
choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky.
        V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své strategie z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili
poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec
žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách
zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí
lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou
patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako
"nevědecké".
       Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali
hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat
"obchod s chorobami" a dopouštět se tak nových zločinů.
       Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů většiny států k prosazování zákonů a nařízení a
prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog.
Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod zástěrkou
"zdravotního pojištění" a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného "obchodu s chorobami"
vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie.
Takto obvinění zajistili enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí.
       Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili Evropský parlament a
další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro
potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a mezinárodních politických sborů.
1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných zdravotních postupů a opatření
        Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti
nepatentovatelných přirozených terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:
1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích. Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky
utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této
neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí
neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu -
lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy
tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.
2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění svévolně a systematicky klamou veřejnost šířením
falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj "obchod s
chorobami" závislý na patentovaných drogách a dopouštět se dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné utrpení a
předčasnou smrt stovek milionů lidí.
3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se vědomě
pokoušejí zneužít svého politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by
v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými
terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké "horní hranice" financování těchto přirozených a bezpečných
terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití "Codex
Alimentarius Commission" Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony všem členským zemím OSN - to znamená
dosáhnout jejich celosvětové platnosti.
1.5.5. Poté, když selhalo všechno nenápadné úsilí o definitivní zaštítění farmaceutického "obchodu s chorobami", obvinění přijali jinou
strategii. Záměrně vystupňovali mezinárodní krizi, včetně vedení války, za účelem vyvolat psychologické a zákonné podmínky, které by
připustily neodkladnou globální implementaci protekcionářských zákonů legalizujících pokračování jejich činnosti a zločiny, z nichž jsou
zde obviněni.

        Výtažky byly převzaty z dokumentu: Complaint Against Genocide and Other Crimes against Humanity Committed in Connection with the Pharmaceutical 'Business With Disease'
and the Recent War Against Iraq
       This complaint is submitted to the International Criminal Court by Matthias Rath MD and others on behalf of the people of the
world The Hague, June 14, 2003

       To the prosecutor of the International Criminal Court, Senator Louis Moreno-Ocampo, c/o International Court, Maanweg 174 NL-2516
AB Den Haag/The Hague

úplný text:
http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf
http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm
 

No comments: